# در_گذر_ایام

مختصری در مورد ناخدا عباس دریانورد

  ناخداعباسدریانوردقریبیکقرنوربعپیش  دریکخانوادهدریانوردبوشهریمردیزندگیمی‌کردبهنام « ناخدااحمد» کهباکشتی‌ هایبادبانیعلاوهبراینکهسرتاسرخلیج‌فارسراطیکردهبود ،تاسواحلهندوافریقاوزنگبارهمدریانوردینمودهبود . ناخدااحمددوپسرداشت : «ناخدارضا» کهدرشط‌ العربورودکارون ،کشتی‌هایتجاریراراهنماییمی‌کردونیزدرحدودسال 1255 هجریشمسیخداوندبهناخدااحمدفرزندذکوردیگریعطاکردکهاورا «عباس» نامنهادند . عباستحصیلاتابتدائیرادرمکتبخانهفراگرفتو
/ 4 نظر / 124 بازدید

احادیث گوهر بار « 2 »

قالَأَمیرُالمُؤْمِنینَعَلِىُّبْنُأَبیطالب(علیهالسلام): 1- خیرپنهانىوکتمانگرفتارى مِنْکُنُوزِالْجَنَّةِالْبِرُّوَإِخْفاءُالْعَمَلِوَالصَّبْرُعَلَىالرَّزایاوَکِتْمانُالْمَصائِبِ. ازگنجهاىبهشتنیکىکردنوپنهاننمودنکار[نیک] وصبربرمصیبتهاونهانکردنگرفتاریها (یعنىعدمشکایتازآنها) است . 2- ویژگىهاىزاهد أَلزّاهِدُفِىالدُّنْیامَنْلَمْیَغْلِبِالْحَرامُصَبْرَهُ،وَلَمْیَشْغَلِالْحَلالُشُکْرَهُ. زاهددردنیاکسىاستکهحرامبرصبرشغلبهنکند ،وحلالازشکرشبازندارد . 3- تعادلدرجذبوطردافراد «أَحْبِبْحَبیبَکَهَوْنًاماعَسىأَنْیَعْصِیَکَیَوْمًاما. وَأَبْغِضْبَغیضَکَ
/ 0 نظر / 10 بازدید