# در_گذر_ایام

در وصف مولا علی (ع)

زلیــلاییشنیدم  یاعلــیگــفت/ بهمجنونچونرسیدمیاعلیگفت مــگراینوادیدارالجــــنوناســت /  کـــه هردیــوانهدیدمیاعـلیگفت نسیمی غنچهایرابازمــیکــرد /  بهگوشغنچه کمکم یاعلیگفت چمــنباریزش بارانرحـــمت / دعـــاییکـــرد و اوهـــمیاعـــلیگــفت یقـــین پـــروردگارآفــــــرینش /  بـــهمـــوجوداتعالــــمیاعلــــــیگفت دلابایســت هــــردمیاعــــلیگفت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید

احادیث گوهر بار « 2 »

قالَأَمیرُالمُؤْمِنینَعَلِىُّبْنُأَبیطالب(علیهالسلام): 1- خیرپنهانىوکتمانگرفتارى مِنْکُنُوزِالْجَنَّةِالْبِرُّوَإِخْفاءُالْعَمَلِوَالصَّبْرُعَلَىالرَّزایاوَکِتْمانُالْمَصائِبِ. ازگنجهاىبهشتنیکىکردنوپنهاننمودنکار[نیک] وصبربرمصیبتهاونهانکردنگرفتاریها (یعنىعدمشکایتازآنها) است . 2- ویژگىهاىزاهد أَلزّاهِدُفِىالدُّنْیامَنْلَمْیَغْلِبِالْحَرامُصَبْرَهُ،وَلَمْیَشْغَلِالْحَلالُشُکْرَهُ. زاهددردنیاکسىاستکهحرامبرصبرشغلبهنکند ،وحلالازشکرشبازندارد . 3- تعادلدرجذبوطردافراد «أَحْبِبْحَبیبَکَهَوْنًاماعَسىأَنْیَعْصِیَکَیَوْمًاما. وَأَبْغِضْبَغیضَکَ
/ 0 نظر / 2 بازدید