# ایام_فاطمیه_(س)

شهادت بانوی دو عالم

  پرسش: آیاحضرتفاطمهسلاماللهعلیهاشهیدشد؟علتمرگایشانوماجرایسقطحضرتمحسنچهبود؟ پاسخ:دانشنامهحضرتفاطمهزهراسلاماللهعلیهاازسؤالاتاساسیدرماجرایآتشزدنخانهحضرتعلی(ع) واهانتبهآن بزرگوارایناستکه: آیا (چنانکهشیعیانمی‏گویند) بهساحتحضرتفاطمهزهراعلیهاالسلامنیزجسارتکردند؟وبرآنحضرتصدماتیواردشدکهمنجربهشهادتاوو فرزندشگردیدیاخیر؟ برخیازدانشمنداناهلسنتبرایحفظموقعیتخلفاازبازگوکردناینقطعهازتاریخخود دارینموده‏اند؛ازجملهابنابیالحدیددرشرحخودمی‏گوید: «جساراتیرا کهمربوط
/ 0 نظر / 10 بازدید

مختصری از زندگی زهرای اطهر

  پنچسالپسازبعثتپیامبراکرم (ص) درستدرسالهجرتمسلمانانبهکشورحبشه «خدیجه» درشببازگشترسولالله (ص) ازمعراجکودکیراآبستنگشتکهملائکقرن‌هادرانتظارمیلادشبودند ،زهرا (س) ازهمانآغازآرامبخشزخم‌هایدلمادربود ،بهطوریکهقبلازتولد [دررحم] باخدیجهصحبتمی‌کرد . تااین ‌کهانتظاربهپایانرسیدوخانهپیامبر (ص) نورانیشد .  درهمانلحظهجبرئیلبرزمینفرودآمد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید