# امام_علی_(ع)

در وصف مولا علی (ع)

زلیــلاییشنیدم  یاعلــیگــفت/ بهمجنونچونرسیدمیاعلیگفت مــگراینوادیدارالجــــنوناســت /  کـــه هردیــوانهدیدمیاعـلیگفت نسیمی غنچهایرابازمــیکــرد /  بهگوشغنچه کمکم یاعلیگفت چمــنباریزش بارانرحـــمت / دعـــاییکـــرد و اوهـــمیاعـــلیگــفت یقـــین پـــروردگارآفــــــرینش /  بـــهمـــوجوداتعالــــمیاعلــــــیگفت دلابایســت هــــردمیاعــــلیگفت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید

شهادت بانوی دو عالم

  پرسش: آیاحضرتفاطمهسلاماللهعلیهاشهیدشد؟علتمرگایشانوماجرایسقطحضرتمحسنچهبود؟ پاسخ:دانشنامهحضرتفاطمهزهراسلاماللهعلیهاازسؤالاتاساسیدرماجرایآتشزدنخانهحضرتعلی(ع) واهانتبهآن بزرگوارایناستکه: آیا (چنانکهشیعیانمی‏گویند) بهساحتحضرتفاطمهزهراعلیهاالسلامنیزجسارتکردند؟وبرآنحضرتصدماتیواردشدکهمنجربهشهادتاوو فرزندشگردیدیاخیر؟ برخیازدانشمنداناهلسنتبرایحفظموقعیتخلفاازبازگوکردناینقطعهازتاریخخود دارینموده‏اند؛ازجملهابنابیالحدیددرشرحخودمی‏گوید: «جساراتیرا کهمربوط
/ 0 نظر / 2 بازدید