مختصری در مورد ناخدا عباس دریانورد

 

ناخداعباسدریانوردقریبیکقرنوربعپیش

 دریکخانوادهدریانوردبوشهریمردیزندگیمیکردبهنام « ناخدااحمد» کهباکشتی هایبادبانیعلاوهبراینکهسرتاسرخلیجفارسراطیکردهبود ،تاسواحلهندوافریقاوزنگبارهمدریانوردینمودهبود . ناخدااحمددوپسرداشت : «ناخدارضا» کهدرشط العربورودکارون ،کشتیهایتجاریراراهنماییمیکردونیزدرحدودسال 1255 هجریشمسیخداوندبهناخدااحمدفرزندذکوردیگریعطاکردکهاورا «عباس» نامنهادند .

عباستحصیلاتابتدائیرادرمکتبخانهفراگرفتو

/ 4 نظر / 113 بازدید
انصاری

خوب بود ذکر می شد که ناخدا عباس به این سبب به این نام خوانده شد که در واقع به درجه ناخدایی در نیروی دریایی مفتخر بود و از صاحب منصبان پای پایگاه دریایی بوشهر در زمان خود بود. عکسها و روایاتی که از نامبرده موجود است موید این مطلب است که نامبرده با لباس یونیفرم کامل نیروی دریایی و شمشیر و حمایل آراسته آن به نوحه خوانی می پرداخته... روحش شاد...

انچمن

خدایش رحمت کند دست شما هم درد نکند. کاری ارزنده انجام داده اید. . ارادتمند حاجی

1 انصاری

راستی اگر این وبلاگ هم تخته شد و از انگیزه نوشتن افتادید اگر خواستید دوباره درباره مسجد بنویسید حداقل اسم وبلاگ را درست انتخاب کنید mosgue غلط است و mosque درست است. به سلامت

1 انصاری

سلام به ... ایده نوشتن در مورد مسجد و نوحه و دمام ایده خوبی بود. خوب کاری کردید که از اسم ... دست کشیدید و وبلاگ جدید برای مسجد زدید امیدواریم به سرنوشت ... دچار نشود. البته امیدوار هم هستیم که ... و ... هم فهمیده باشند که نوشتن برای ... عاقبتی ندارد به هر حال به غلط های املایی برسید که خیلی زشت است. در قسمت صفات ناخدا مورد دوم نوشتید بحریه‌ ی قومی که منظور ناخدا و مطلب بحریه قوی بوده است.