احادیث گوهر بار « 1 »

 1 - خداوندجوانىراکهجوانىنمىکند  بهدیدهتحسینمىنگرد . (کنزالعمال)

2 -  خداوندکثافتوژولیدگىرادشمندارد . (کنزالعمال)

3 -  خداوندکسىراکهدرزندگىبخیلباشدوهنگاممرگبخشنده شود،دشمندارد . (کنزالعمال ‌)

4 -  خداونددوستداردکهوقتىیکىازشماکارىمىکندآنراکاملکند .

(کنزالعمال ‌)

5 -  خداوندملایمترادرهمهچیزدوستدارد . (صحیحبخارى ،کتابالادب )

6 - خداوندشخص آسانگیرنرمخورادوستدارد . (کنزالعمال ‌)

7 -  خداونددوست داردکه میانفرزندانخودحتى دربوسیدن آنهابه عدالترفتارکنید . (کنزالعمال ‌)

8 -  خداوندبندهی پرهیزگاربى نیازگمنامرادوستدارد . (صحیحمسلم ،کتابالزهد )

 9 - خداوندازبندهمىپرسدکهفزونىدانشخودراکجاصرفکردهاى ،همچنانکهازفزونىمالمىپرسد . ( کنزالعمال‌)

10 -  خداوندروزرستاخیزبربیسوادانچیزهایىرامىبخشدکهبردانشمنداننمىبخشد . (کنزالعمال)

11 -  خداوندگویدمنناظرگمانبندهخویشم ،اگرگمانخوببهمنبردخوبىبیندواگرگمانبدبردبدىبیند . (کنزالعمال)

12 -  خداوندبهوسیلهصدقههفتادقسممرگبدرادفعمىکند . (کنزالعمال)

13 -  خداونددوستداردکارهایىراکهرواداشته انجامدهند،چنانکه دوستداردازنافرمانىاوچشمبپوشند . (نهجالفصاحه)

14 -  فرشتگانبالهاىخودرابراىطالبعلمپهنمىکنند،زیراازآنچهمىجویدرضایتدارند . (سننترمذى ،کتابالدعوات)

15 - وقتىمردهرابه خاکسپردند،صداىکفشکسانراکه ازقبروىبازمىگردندخواهدشنید . (کنزالعمال)

16 - وقتىمردمستمگررادیدندواوراازستمبازنداشتند،بیمآن مىرودکهخداهمهرابهعذابخودمبتلاکند . (سننترمذى ،کتابالفتن)

17 -  بالاتریندستاویزهاىایمانایناستکهکسىرابراى

/ 2 نظر / 16 بازدید
انچمن

بله. . ابلاغ اسلام با اقرا آغاز شد. . و این حدیث نیز چه نیکو فرموده است : "هر چیزى ‌اساسى ‌دارد و اساس ‌این ‌دین ‌دانش ‌است"

بچه مسجد الرسول(ص)

دوست گرامی من 2 تا سوال از شما دارم 1- کانون الرسول هلیله خود یک بلاگ دارد و می دانید گه انعکاس دهنده اخبار مسجد الرسول نیز هست پس هدف شما از احداث این بلاگ چه می تواند باشد.؟ 2 اینکه چرا اکثر منابع ذکر شده شما از اهالی اهل سنت است ؟ لطفا جواب بدهید