مختصری از زندگی زهرای اطهر

 

پنچسالپسازبعثتپیامبراکرم (ص) درستدرسالهجرتمسلمانانبهکشورحبشه «خدیجه» درشببازگشترسولالله (ص) ازمعراجکودکیراآبستنگشتکهملائکقرنهادرانتظارمیلادشبودند ،زهرا (س) ازهمانآغازآرامبخشزخمهایدلمادربود ،بهطوریکهقبلازتولد [دررحم] باخدیجهصحبتمیکرد . تااین کهانتظاربهپایانرسیدوخانهپیامبر (ص) نورانیشد .  درهمانلحظهجبرئیلبرزمینفرودآمد «یارسولاللهخداوندامرکردهنامکودکرافاطمهبگذارید» مدتیگذشت ،  زهرایاطهرکههنوزگرمیعشقمادررا

/ 1 نظر / 28 بازدید
من غرقه ی غمهایم.بی فاطمه تنهایم

سلام .زیبا بود. رسو الله یارویاورت