فواید صلوات

فوایدصلوات

فوائدصلواتبقدریزیاداستکهبهقلموزباننایدهمفوایددنیویداردوهمفوایداخروی .

یعنیصلواتفرستندههمدردنیاثوابمیبردوحوائجدنیائیاوبواسطهصلواتبرآوردهمیشودوهمدرآخرتموجبخلاصیازعذابونجاتازهولقیامتمیگردد . اینکبهچندنمونهازآنفوایداشارهمیکنیم :

فوایددنیویصلوات

فایدهاول : دراصولکافیاستکه ،رسولخدا(ص) فرمودهانددرمقابلصدصلواتحقتعالیصدحاجترابرآوردهمینماید .

فایدهدوم : باصدایبلندصلواتفرستادننفاقرابرطرفمیسازد .

فایدهسوم : صلوات

/ 1 نظر / 15 بازدید
انجمن

هوالفتاح العلیم . انصاری عزیز . بسیار خوش آمدی . از آرزوهای من داشتن چنین وبلاگی در محل بود. تقارن افتتاح وبلاگ شما را با این نام نیکو ، این موضوع مبارک در روز خجسته جمعه و مصادف با ایامی که با اسم مبارک حضرت صدیقه اطهر و کوثر اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها مزین است به فال نیک گرفته و اولین صلواتم در این مطلب را به سلامتی و توفیق شما در پیمودن این مسیر نورانی نثار می کنم : اللهم صل علی محمد و آل محمد. . ارادتمند حاجی