در وصف مولا علی (ع)

زلیــلاییشنیدم  یاعلــیگــفت/ بهمجنونچونرسیدمیاعلیگفت

مــگراینوادیدارالجــــنوناســت /  کـــه هردیــوانهدیدمیاعـلیگفت

نسیمی غنچهایرابازمــیکــرد /  بهگوشغنچه کمکم یاعلیگفت

چمــنباریزش بارانرحـــمت / دعـــاییکـــرد و اوهـــمیاعـــلیگــفت

یقـــین پـــروردگارآفــــــرینش /  بـــهمـــوجوداتعالــــمیاعلــــــیگفت

دلابایســت هــــردمیاعــــلیگفت / نه هـــردمبل دمادم یاعلی گفت

به هر روز و به هرشب یاعلیگفت /به هرپیچ وبه هرخمیاعلیگفت

خمـــیرخـــاکآدم راســـرشتند / چــو برمیخواست آدمیاعـــلیگفت

علـــیدرکعبـــهبـر دوش پیمبر /  قـــدمبنهـــاد و آن دم یاعـــلیگـــفت

عصـــادر دستموســــیاژدها گشت / کلیـــمآنـجامسلّم یاعلیگفت

زبـــطن حوت،یونس گشــــت آزاد /  زبـــسدرظلــمت یمیا علی گفت

به فــــرقشکی اثرمیکردشمشیر /  شنیــــدم ابنمــلجم یاعلیگفت

مـــگرخیبر زجایشکنـــده میشد /  یقین آن دمعــــلیهم یاعلیگفت

 

دوستان و هم محلی های عزیز ؛ تولد امام اول شیعیان حضرت علی (ع) و روز پدر به تمام پدران دریا دل و زحمت کش هلیله این دیار جاوید مبارک و خداوند  تمام پدرانی که چهره در نقاب خاک کشیده اند  را غریق دریای رحمتش بگرداند . 

/ 1 نظر / 13 بازدید
خلیل زائر عباس

علی یارت