شهادت بانوی دو عالم

 

پرسش:

آیاحضرتفاطمهسلاماللهعلیهاشهیدشد؟علتمرگایشانوماجرایسقطحضرتمحسنچهبود؟

پاسخ:دانشنامهحضرتفاطمهزهراسلاماللهعلیهاازسؤالاتاساسیدرماجرایآتشزدنخانهحضرتعلی(ع) واهانتبهآن بزرگوارایناستکه: آیا (چنانکهشیعیانمیگویند) بهساحتحضرتفاطمهزهراعلیهاالسلامنیزجسارتکردند؟وبرآنحضرتصدماتیواردشدکهمنجربهشهادتاوو فرزندشگردیدیاخیر؟

برخیازدانشمنداناهلسنتبرایحفظموقعیتخلفاازبازگوکردناینقطعهازتاریخخود دارینمودهاند؛ازجملهابنابیالحدیددرشرحخودمیگوید: «جساراتیرا کهمربوط

/ 0 نظر / 13 بازدید